مهارت

کمی به خودتان استراحت دهید و مطلبی را مطالعه کنید

ساخت سریع تر مسیر عصبی صحیح رفع خجولی گری
آخرین مطالب

ساخت سریع تر مسیر عصبی صحیح رفع خجولی گری

راه های مختلفی برای ساخت سریع تر مسیر عصبی صحیح خجولی گری وجود دارد اما من در این مقاله به ۲ نمونه از آنها اشاره می کنم:
تیز حسی و پیدا کردن الگوهای رفتاری و کلامی در دیگران
تکنیک اگه جاش بودم

مسیر عصبی برای رفع خجولی گری
آخرین مطالب

مسیر عصبی برای غلبه بر خجالت و کمرویی

مسیر عصبی موضوعی است که اگر هرکس نسبت به آن آگاهی یابد رنج و زحمت طول غلبه بر خجالت و کمرویی برایش آسان‌تر خواهد شد.
مسیر عصبی یعنی تبدیل یک رفتار به عادت و یک رفتار به عادت تبدیل نمی‌شود، مگر آنکه مسیر عصبی آن در مغزمان ایجاد شود.

آیا مایل هستید که اعتماد به نفس خود را افزایش دهید؟

با مطالب ما همراه باشید تا تغییرات شگفت انگیزی را در زندگی خود شاهد باشید.