تماس چشمی

کمی به خودتان استراحت دهید و مطلبی را مطالعه کنید

در گفتگو با افراد به کجا نگاه کنیم؟
آخرین مطالب

چگونه ارتباط چشمی برقرار کنیم

آیا می دانید، وقتی با کسی صحبت می کنید باید به کجا نگاه کنید؟
آیا می دانید، زمانی که به صحبت های دیگران گوش می دهید، به کجا نگاه می کنید؟
آیا می دانید، میزان ارتباط چشمی با افراد یا نگاه کردن به دیگران چقدر است؟
آیا می دانید، برای تقویت ارتباط چشمی باید چه کار کنیم؟

آیا مایل هستید که اعتماد به نفس خود را افزایش دهید؟

با مطالب ما همراه باشید تا تغییرات شگفت انگیزی را در زندگی خود شاهد باشید.