ادراک چیست؟

کمی به خودتان استراحت دهید و مطلبی را مطالعه کنید

ادراک چیست؟
آخرین مطالب

ادراک چیست

ادراک یعنی تفسیر ما از رویدادهای بیرونی و منظور از رویدادهای بیرونی، تمام اتفاقاتی است که در بیرون از ذهن ما رخ می دهد و ما آن را از طریق حواس ۵ گانه آن را دریافت می کنیم.

آیا مایل هستید که اعتماد به نفس خود را افزایش دهید؟

با مطالب ما همراه باشید تا تغییرات شگفت انگیزی را در زندگی خود شاهد باشید.