آزمون خجالتی بودن

آزمون خجالتی بودن و میزان آن

خجالت کشیدن از سخنرانی آزمون خجالتی بودن آزمون خجالتی بودن

لطفاً با دقت سوالات و گزینه‌های مختلف را بررسی نموده و نزدیک‌ترین پاسخ را به رفتارهای فعلی خودتان انتخاب کنید.