آزمون خجالتی بودن

آزمون خجالتی بودن و میزان آن

خجالت کشیدن از سخنرانی

لطفاً با دقت سوالات و گزینه‌های مختلف را بررسی نموده و نزدیک‌ترین پاسخ را به رفتارهای فعلی خودتان انتخاب کنید.

خیلی اهمیت دارد که سوالات را با توجه به شرایط حال خود پاسخ دهید و نقطه ایده‌آلی که دوست دارید را در این آزمون دخالت ندهید.

منظور اینکه:

اگر ما را به یک مهمانی‌ دعوت کرده‌اند و ما شرکت کرده‌ایم و این حقیقت وجود دارد که به محض ورود به مهمانی به دنبال یک نفر آشنا یا دوست برای نشستن در کنار او می‌گردیم به طور کامل با فردی که از این میز به آن میز جابجا می‌شود تا با دیگران ارتباط بگیرد متفاوت است.

ممکن است که در حال حاضر شرایط و رفتار نفر اول را داشته باشیم اما دوست دارید مثل نفر دوم باشیم.

اهمیت این آزمون در پاسخگویی درست به سوالات و در نظر گرفتن شرایط حال شما را می‌طلبد و نه نقطه آرمانی و دلخواه‌تان.

 

این آزمون شامل 20 سوال است و بیش از 10 تا 15 دقیقه از شما وقت نخواهد گرفت.